KONKURS MIĘDZYNARODOWY

Zaprojektuj plakat poświęcony 30. rocznicy powołania Grupy Wyszehradzkiej!

INTERNATIONAL COMPETITION

Design a poster dedicated to the 30th anniversary of the establishment of the Visegrad Group!

1.

Zadanie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie na plakat. Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu poświęconego 30. rocznicy powołania Grupy Wyszehradzkiej (V4). Pragniemy, aby jubileusz współpracy uwolnił kreatywność twórców, których inspiruje wspólna historia, dialog kulturowy i solidarne budowane wartości krajów V4. Chcemy zderzać tradycję projektowania plakatu, tak silną w tej części Europy, z nowymi stylami w projektowaniu. Zapraszamy do udziału!

Creative task

The Ministry of Foreign Affairs and the Association of Polish Graphic Designers invite you to participate in the international poster competition. The competition task is to create a poster dedicated to the 30th anniversary of the establishment of the Visegrad Group (V4). We want the jubilee of cooperation to release the creativity of artists inspired by a common history, cultural dialogue, and the values ​​of the V4 countries, built-in solidarity. We want to clash the tradition of poster design, so strong in this part of Europe, with new styles in design. We invite you to participate!

2.

Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do obywateli państw należących do Grupy Wyszehradzkiej: Czech, Polski, Słowacji i Węgier

Participants

The competition is open to citizens of the Visegrad Group countries: the Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary

3.

Kontekst

Grupa Wyszehradzka (Visegrad Group, V4) to jeden z głównych formatów współpracy państw Europy Środkowej, którego członkami są Czechy, Słowacja, Węgry i Polska. V4 utworzona została w 1991 r., a jej pierwotnym celem było wzajemne wspieranie się przez państwa członkowskie w dążeniach do przystąpienia do Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Obecnie współpraca przebiega na wielu płaszczyznach, zarówno wewnętrznie, jak i na forum UE i innych organizacji międzynarodowych. Bieżący tryb współpracy w ramach V4 wyznaczają rotacyjne, roczne przewodnictwa poszczególnych państw członkowskich. Bieżące przewodnictwo w V4 sprawuje Polska i w jego trakcie przypadnie 30. rocznica powołania Grupy Wyszehradzkiej. Z tej okazji, w roku jubileuszowym 2021, planowany jest szereg działań mających na celu uczczenie tej rocznicy.

Context

The Visegrad Group (V4) is one of the main formats of cooperation between Central European countries, the members of which are the Czech Republic, Slovakia, Hungary, and Poland. The V4 was established in 1991 with the original purpose of Member States supporting each other in their efforts to join the European Union and the North Atlantic Treaty Organization (NATO). Currently, cooperation takes place on many levels, both internally and on the forum of the EU and other international organizations. The current model of cooperation within the V4 is determined by the rotating annual presidencies of individual member states. The current presidency of the V4 is held by Poland, and it will be the 30th anniversary of the establishment of the Visegrad Group. On this occasion, in the jubilee year 2021, a series of activities are planned to educate this anniversary.

4.

Nagrody

I nagroda – 2000 EUR
II nagroda – 1000 EUR
III nagroda – 500 EUR
9 x wyróżnienie – 150 EUR

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione projekty znajdują się w kalendarzu na rok 2021, który będziedystrybuowany na cały świat przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i podległe jemu polskie placówki zagraniczne.

Awards

1st prize – 2000 EUR
2nd prize – 1000 EUR
3rd prize – 500 EUR
9 x distinction – 150 EUR

All awarded and distinguished projects will be included in the calendar for 2021, which will be distributed around the world through the Ministry of Foreign Affairs and its Polish foreign missions.

5.

Jury

Joanna Górska (Polska)
Przewodnicząca Komisji

Peter Bankov (Czechy)

Marcel Benčík (Słowacja)

Anna Korolovszky (Węgry)

Jacek Gajewski
Dyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie

Joanna Urbańska
Dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie

Maciej Ruczaj
Dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze

Monika Szmigiel-Turlej
Zastępca Dyrektora Departamentu Dyplomizacji Publicznej i Kulturalnej MSZ

Jury

Joanna Górska (Polska)
President of the Commision

Peter Bankov (Czech Republic)

Marcel Benčík (Slovakia)

Anna Korolovszky (Hungary)

Jacek Gajewski
Director of the Polish Institute in Bratislava

Joanna Urbańska
Director of the Polish Institute in Budapest

Maciej Ruczaj
Director of the Polish Institute in Prague

Monika Szmigiel-Turlej
Deputy Director of the Department of Public and Cultural Diplomacy of the Ministry of Foreign Affairs

6.

Terminy

Rozpoczęcie konkursu: 02.09.2020

Termin nadsyłania plakatów: 18.10.2020

Rozstrzygnięcie konkursu: do dnia 30.11.2020

Deadlines

Start of the competition: 02/09/2020

Deadline for sending posters: 18/10/2020

Competition adjudication: by November 30, 2020

Pliki do pobrania

Zestaw plików zawiera:
– regulamin konkursu
– logo 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej (V4)
– informacje o V4
– formularz zgłoszenia do konkursu
– wzór umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich
– informacja dot. Przetwarzania danych osobowych

Downloads

The fileset includes:
– competition regulations
– logo of the 30th anniversary of the Visegrad Group (V4)
– information about V4
– application form for the competition
– a model contract for the transfer of proprietary copyrights
– information on the processing of personal data

Wgrywanie plików

Zgłoś prace do konkursu

Wypełnij pola zgłoszenia, załącz pliki maksymalnie trzech plakatów biorących udział w konkursie. Pamiętaj aby razem z pracami załączyć wypełniony i podpisany skan formularza zgłoszenia dostępny w plikach do pobrania powyżej.

W formularzu obowiązuje limity wielkości plików (plakat: max. 10mb, formularz: max 5mb).

Uploading files

Submit your works to the competition

Enter Your name and email below and submit up to three posters for the competition. Remember to attach filled and signed scan of the Application Form with your entries. Application form is available in the Downloads section above.

There are file size limits in the form (poster: max. 10mb, form: max. 5mb).

 • wgraj plakat / upload poster (max.10mb, jpg)
  Accepted file types: jpg.
 • wgraj plakat / upload poster (max.10mb, jpg)
  Accepted file types: jpg.
 • wgraj plakat / upload poster (max.10mb, jpg)
  Accepted file types: jpg.
 • wgraj formularz zgłoszenia / upload application form (max.5mb, jpg/png)
  Accepted file types: jpg, png.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Organizatorzy

Organizers

Organizers

Partnerzy

Partners

Partners

Konkurs Na Plakat Związany z Obchodami
30-Lecia Grupy Wyszehradzkiej (V4)

Poster Competition Related To The Celebration
Of The 30Th Anniversary Of The Visegrad Group (V4)

© 2020

STGU